TERMA PENGGUNAAN

Selamat datang ke laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Penggunaan ini, yang membentuk perjanjian undang-undang antara anda dan [Nama Syarikat Anda]. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma ini, anda tidak sepatutnya menggunakan laman web ini.

  1. Penggunaan Kandungan Semua kandungan di laman web ini, termasuk teks, grafik, logo, imej, dan perisian, adalah hak milik My Online Services dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Anda boleh menggunakan kandungan untuk tujuan peribadi dan bukan komersial sahaja. Penggunaan lain, termasuk pengeluaran semula, pengubahsuaian, pengedaran, atau penghantaran, adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

  2. Penafian Waranti Laman web ini disediakan dalam keadaan “apa adanya”. Kami tidak membuat sebarang representasi atau waranti jenis apa pun, sama ada secara tersurat atau tersirat, berkaitan dengan operasi laman web atau maklumat, kandungan, bahan, atau produk yang termasuk di dalam laman web ini. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami menolak semua waranti, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat berkaitan dengan kebolehgunaan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

  3. Had Liabiliti Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan jenis apa pun yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan langsung, tidak langsung, kebetulan, punitif, dan kerosakan akibat.

  4. Pampasan Anda bersetuju untuk memamparkan, mempertahankan, dan melepaskan My Online Services, pegawai-pegawai, pengarah-pengarah, pekerja-pekerja, ejen-ejen, dan rakan kongsi-kongsi dari sebarang tuntutan, kerosakan, kos, atau liabiliti, termasuk kos peguam yang munasabah, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

  5. Undang-Undang Yang Mengawal Terma Penggunaan ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini akan diatur dan ditafsirkan mengikut undang-undang negara Malaysia, tanpa memberi kesan kepada ketentuan konflik undang-undangnya.

PENAFIAN

Maklumat yang disediakan di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat profesional. Sentiasa dapatkan nasihat daripada pakar yang berkelayakan dengan sebarang pertanyaan yang anda mungkin ada berkaitan dengan sesuatu keadaan perubatan atau subjek